Makale Özeti

System.Windows.Forms.ComboBox winform kontrolü içerdiği öğeleri(item) renklendirmemiz için hazır özellikler sunmaz. Bunun için DrawMode özelliğini DrawMode.Normal in dışında bir değer vermeliyiz.

Makale

renkli combobox

Winform da renkli ComboBox

System.Windows.Forms.ComboBox winform kontrolü içerdiği öğeleri(item) renklendirmemiz için hazır özellikler sunmaz. Bunun için DrawMode özelliğini DrawMode.Normal  in dışında bir değer vermeliyiz. Yani DrawMode.OwnerDrawFixed veya DrawMode.OwnerDrawVariable. Bu özellik ile combobox itemlarının işletim sistemi tarafından mı yoksa bizim tarafımızdan mı çizileceği belirlenir.Normal mode bu görevi işletim sistemine yükler, diğerleri ise bize. OwnerDrawVariable ile OwnerDrawFixed arasındaki fark ise ownerdrawvariable ın ComboBox ın MeasureItem eventini tetiklemesidir. Bu event ı handle eden bir method oluşturup ComboBox itemının boyutlarını belirleyebiliriz.

Şimdi ComboBox ımıza 0-100 arasında random veri yükleyelim. Sonra DrawMode özelliği OwnerDrawVariable yapalım. MeasureItem ile yüksekliğini arttıralım.DrawItem eventinde de 30 dan küçük değere sahip olan itemları kırmızı,diğerlerini ise ComboBox ın arkaplan renginde bırakalım.

Örnek Dosya : ColoredComboBox.zip (26,16 KB)

 

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    ComboBox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable
    BindData()
  End Sub
  Sub BindData()
    Dim rasgele As New Random
    Dim data As New ArrayList
    Dim ix As Integer = 0
    Do While (ix < 15)
      data.Add(rasgele.Next(0, 100))
      ix += 1
    Loop
    ComboBox1.DataSource = data
  End Sub
  Private Sub ComboBox1_DrawItem(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) _
  Handles ComboBox1.DrawItem
    eğer ComboBox nesnenizin ismi değişir ise
    kodlarda bir değişiklik yapmanız gerekmeyecek
    sender parametresi zaten ComboBox1 e referans etmektedir
    Dim cmb As ComboBox = CType(sender, ComboBox)
    If e.Index = -1 OrElse cmb Is Nothing Then
      Debug.WriteLine("çıktım :" & Now)
      Exit Sub olurda index gelmez ise
    End If
    If e.BackColor.ToArgb <> cmb.BackColor.ToArgb Then
      bu durumda combobox itemımız combobox1 in arkaplan renginde
      farklı bir renk ile renklendirilmelidir.
      buda mouse işaretçisinin öğenin üzerine geldiğinde
      öğenin mavi(windows ayarlarına göre değişir)
      renk olması durumudur
      e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(e.BackColor), e.Bounds)
    Else
      bu durumda itemlarımız bizim renklendirmemizi bekliyor
      Dim selectedBrush As Brush
      If CType(cmb.Items(e.Index), Integer) < 30 Then
        eğer değer 30 den küçük ise arkaplan rengi kırmızı olsun
        selectedBrush = New SolidBrush(Color.Red)
        e.Graphics.FillRectangle(selectedBrush, e.Bounds)
      Else
        diğer satırları combobox ın arkaplan rengi ile aynı yapıyoruz
        selectedBrush = New SolidBrush(cmb.BackColor)
        e.Graphics.FillRectangle(selectedBrush, e.Bounds)
      End If
    End If
    metnin size değerini 10 değerine yükseltmek için
    yeni bir Font nesnesi oluşturuyoruz
    Dim f As New Font(e.Font.FontFamily, 10, FontStyle.Bold, e.Font.Unit)
    metni yazıyoruz
    e.Graphics.DrawString(CType(cmb.Items(e.Index), String), f, _
    New SolidBrush(e.ForeColor), e.Bounds.X, e.Bounds.Y)
  End Sub
  Private Sub ComboBox1_MeasureItem(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.Windows.Forms.MeasureItemEventArgs) _
  Handles ComboBox1.MeasureItem
    e.ItemHeight += 10
  End Sub
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    BindData()
  End Sub