Makale Özeti

Bu yazımızda Silverlight 4 Beta ile .NET 4.0 projeleri arasında Assembly paylaşımını inceleyerek SL 4.0 Assemblylerinin .NET 4.0 uygulamalarında kullanımına değiniyoruz.

Makale

Silverlight projelerin Assembly paylaşımı en çok istediğimiz özelliklerden biriydi. Yanlış anlaşılmasın tabi ki .NET Framework Assembly'lerinin Silverlight ile kullanımından bahsetmiyoruz. Tam tersine Silverlight Assembly'lerinin .NET uygulamaları tarafından kullanımından bahsedeceğiz. Neden mi? Aslında şimdilik en ana nedeni Entity, Validasyon paylaşımı diyebiliriz. Genellikle Silverlight projelerimize referans aldığımız web servisleri ile beraber entitylerimiz de bir şekilde Silverlight tarafına gelse de pek çok farklı senaryoda bu yeterli olmayabiliyor. O nedenle hazırladığımız Assembly'leri hem ASP.NET, hem WPF, hem Winforms hem de SL tarafında kullanabiliyor olmak çok önemli.

Silverlight 4 Beta ile beraber "Assembly Paylaşımı" özelliği geliyor. Silverlight 4 için yazdığınız sınıf kütüphanalerini rahatlıkla .NET 4.0 projeleri ile paylaşabiliyorsunuz. Tabi dikkat edilmesi gereken nokta tamamen Silverlight'a özel sınıfları ve namespace'leri kullanmamış olmanız. Bu kurala uyduğunuz sürece bir sorun yaşamanız pek mümkün değil.

Hayi başlayalım...

İlk olarak yeni bir Silverlight projesi yaratalım ve sonrasında da Entity'lerimizi saklamak için ayrı bir "Silverlight Class Library" projesini solution'a ekleyelim. Bu Class Library içerisinde basit bir şekilde Insan adında bir Entity barındıracağız bu entity kendi içerisinde IDataErrorInfo sınıfını da implemente ederek validasyon mantığını da içerecek.

[VB]

Public Class Insan

    Implements ComponentModel.IDataErrorInfo

 

    Private PAdi As String

    Public Property Adi() As String

        Get

            Return PAdi

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            PAdi = value

        End Set

    End Property

 

    Public ReadOnly Property [Error] As String Implements System.ComponentModel.IDataErrorInfo.Error

        Get

            Return Nothing

        End Get

    End Property

 

    Default Public ReadOnly Property Item(ByVal columnName As String) As String Implements System.ComponentModel.IDataErrorInfo.Item

        Get

            Dim Hata As String = Nothing

            Select Case columnName

                Case "Adi"

                    If String.IsNullOrEmpty(Me.PAdi) Then

                        Hata = "Adı eksik"

                    End If

            End Select

            Return Hata

        End Get

    End Property

End Class

Bu noktadan sonra artık Silverlight Class Library'ye farklı proje tiplerinde referans alarak kullanabiliriz. Örneğin ASP.NET projemize referans alarak web servisi tarafından kullanabilir veya solution içerisine bir de WPF projesi ekleyip orada da aynı Entity'leri kullanabiliriz.

Silverlight 4 Assembly'lerini referans alırken...

Herhangi bir .NET projesinden SL Assembly'lerini referans alırken dikkat etmeniz gereken nokta söz konusu referansı proje referansı olarak almamanız. Aksi halde Visual Studio iki projesi sync etmeye çalışacak ve hata verecektir. İleride bu mekanizma düzelir mi bilinmez fakat şu an için tek çare söz konusu DLL'e ait referansı dosya üzerinden almak. Yani referans eklerken "Browse" tabına geçerek compile edilmiş DLL'i bulup referans olarak almanız gerekiyor.

Dosya referansı almak çok önemli!
Dosya referansı almak çok önemli!

Dosya referansı olarak projelerinize referans aldığınızda Visual Studio söz konusu proje için harici DLL'i solution dışı bir DLL'miş gibi kabul edecektir. Bunun tabi ki bazı dezavantajları olacak, örneğin SL DLL'inde değişiklik yaparsan compile etmeden değişiklikleri diğer projelerde göremeyeceksiniz.

Web servislerini referans alırken harici entity kullanmalı.
Web servislerini referans alırken harici entity kullanmalı.

Son yapmamız gereken ayar ise ister WPF tarafından olsun ister Winforms tarafından herhangi bir servisi referans alırken servis ile beraber gelen değil de harici DLL'de bulunan Entity'leri kullanmak. Bunun için Service Reference yaratırken veya yaratılmış bir servis referansına sağ tuş ile solution explorer içerisinde tıklayarak "Configure..." komutunu verip "Reuse types" seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Böylece listeden de projenize referans olarak gelmiş uygun Assembly'yi seçip entitylerin söz konusu assembly'den kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

İşte assembly paylaşımı bu kadar kolay. Hepinize kolay gelsin!