Makale Özeti

Bu makalede bir proje yönetimi metodolojisi olarak Scrum’ı genel hatları ile inceleyerek, Microsoft Project’in Scrum için geliştirilmiş Solution Starter’ını genel hatları ile inceleyeceğiz. Bu makalenin ikinci bölümünde Scrum Solution Starter’ın kurulumu ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir.

Makale

Scrum ve Microsoft Project 2003 – Bölüm 01

Bu makalede bir proje yönetimi metodolojisi olarak Scrum’ı genel hatları ile inceleyerek, Microsoft Project’in Scrum için geliştirilmiş Solution Starter’a değineceğiz. Bu makalenin ikinci bölümünde Scrum Solution Starter’ın kurulumu ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir.

Scrum Metodolojisi

Scrum, kısa döngüler ile çıktı üretme ve sürekli iyileştirme felsefesi üzerine oturan “çevik” proje yönetimi uygulamalarından biridir. Diğer çevik metodlojilere; eXtreme Programming, Adaptive Software Development, Crystal Clear, Feature Driven Development ve Lean Software Development örnek olarak verilebilir. Bunlar arasında en popüler olanları Extreme Programming ve Scrum’dır. Microsoft Solutions Framework Agile metodolojiler için de süreç kılavuzları sunmaktadır.

Scrum Jeff Sutjerland ve Ken Schawaber tarafından 1990’ların ortalarında geliştirilmiştir. Kapsam perspektifinden bakıldığında yüksek seviyede belirsizlik arzeden projelerde son yıllarda yoğun biçimde uygulanan ve başarılı sonuçlar üreten bir tür metololidir. Scrum, küçük takımlarda (<20) uygulaması kolay olan bir proje yönetimi yöntemi olup, büyük projelerde takımların küçük parçalara ayrılması ile etkinleştirilir. Scrum değişimi bir istisna olarak görmeyen, adaptif sistem geliştirme hayat döngüsü perspektiflerinin genel özelliğine paralel olarak proje kapsamının proje boyunca sürekli değişeceğini en baştan kabul eden bir yöntemdir. Bu kabul doğrultusunda Scrum, fazla dokümantasyon yapmadan, kısa periyotlarda geliştirme yapılıp, sonuçların müşteriye sıkça gösterildiği ve geribeslemeler doğrultusunda geliştirmelerin yönünün sürekli değiştiği, gereksiz geliştirmelerin minimuma indirilmeye çalışıldığı bir sürecin yönetimini üstlenir.

Scrum’ın süreçlerini kısaca ifade etmekte fayda var. Bu bağlamda Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint ve Scrum toplantılarına kısaca değinelim. Scrum projelerinde ilk yapılan proje sponsorları ile bir masaya oturulup projenin kapsamını ifade eden “Product Backlog”u çıkartmaktır. “Product Backlog” proje sonunda üretilmesi beklenen sistemin özellik ve fonksiyonlarının önceliklerine göre yazıldığı bir liste dokümanıdır. Bu dokümanda, sponsorun ihtiyaçları ve istekleri öncelik sırasına konarak listelenir. Proje süresince bu doküman proje sponsoru tarafından sürekli güncellenir; yeni fonksiyon ve özellikler listeye eklenir, mevcut fonksiyon ve özelliklerin öncelikleri değiştirilebilir.

Scrum yöntemi ile yönetilen projeler “sprint” denilen fazlara ayrılır. Herbir “sprint”in süresi genellikle (en fazla) 30 gündür. İdeal olan proje boyunca boyunca tüm “sprint”ler aynı süreli olur. Proje takımı (scrum team), proje yöneticisi (scrum master) ile her sprint başlangıcında masaya oturarak yeni “sprint” dahilinde geliştirilecek özellik ve fonksiyonları belirler. Bu süreçte seçilen fonksiyon ve özellikler daha önceden oluşturulmuş ve sürekli güncellenen Product Backlog listesindeki sıra ile en öncelikli olanlardır. Hiçbir zaman önceliği düşük bir özellik veya fonskyon önceliği yüksek bir özellik veya fonskyiondan önce geliştirilemez. Bu bağlamda bazı “sprint”lerde proje takımı, Product Backlog’dan 4 eleman, bazı sprint’lerde 25 eleman seçebilir. Seçilen özellik ve fonksiyonlar Sprint Backlog denilen ikinci bir listeye aktarılır. Proje takımı bir sonraki sprint başlangıcına kadar bir daha Product Backlog’a bakmaz, o sprint dahilinde sadece ilgili Sprint Backlog listesine odaklanır.

Sprint Backlog dahilindeki her özellik veya fonsksiyon için maksimum 3 günlük geliştirme süresi verilir. Bu sürede sözkonusu elemanın geliştirmesinin tamamlanmasına çalışılır. Scrum takımı her sabah Scrum Master eşliğinde “Scrum” denilen günlük toplantısını yapar. Bu toplantıya tüm takım üyeleri katılmak zorundadır. Scrum toplantısına proje takımı dışındaki diğer proje paydaşları da katılabilir; ancak onların toplantı sırasında kesinlikle konuşma hakları yoktur; sadece dinleyici olabilirler. Konuşan paydaşlar bir sonraki “Scrum” toplantısına alınmaz. Scrum toplantılarında kimse oturmaz; herkes ayaktadır. Scrum toplantısında bir önceki gün yapılanlar, o gün yapılacaklar, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek riskler tartışılır. Scrum toplantısı en fazla 15 dakika sürer.

Her sprint sonunda sprint raporu çıkarılır. Bu rapor dikey ekseni kalan Sprint Backlog’da bulunan ve daha geliştirilmemiş özellik ve fonskyion sayısını, yatay ekseni sprint gün sayısını gösteren iki eksenli basit bir rapordur. Her sprint için bir adet sprint raporu çıkarılır ve günlük olarak Scrum Master tarafından güncellenir. Sprint’in ilk günü yatay eksendeki değer en yüksektir, sprint sonuna doğru aşağıya doğru eğimli bir çizgi oluşur.

Scrum Solution Starter

Scrum Solution Starter, Microsoft Project’in özellik kümesini genişleterek proje yöneticilerinin Scrum’a özel süreçleri Microsoft Project içerisinden yönetmesine olanak verir. Scrum Solution Starter, Product Backlog’u ve Sprint Backlog için tasarlanmış bir adet Project şablonu içerir. Bunun yanında proje verilerinin raporlama amacıyla Microsoft Excel’e gönderilmesini sağlayan bir “COM add-in”inin kodlarını barındırır. Bu dosyalara Project 2003 Tool: Scrum Solution Starter dan erişebilirsiniz. Proje yöneticisi Microsoft Office Excel’de zaman bazlı olarak verinin grafiğini görebilir.Eğer Microsoft Project Server 2003, kurumsal proje yönetimi sistemi olarak kullanılıyorsa, takım üyeleri işler üzerinde yaptıkları çalışmaları Microsoft Office Project Web Access ile raporlayabilirler. Bu makale Scrum raporlaması için Project Web Access’in nasıl hazırlanacağını anlatmaktadır.


Resim: Scrum Solution Starter'ın Mimarisi ve Genel Süreci

Bu makale dizisinin ikinci bölümünde raporlama için gerekli COM eklentisini nasıl derneyeceğinizi, kuracağınızı ve bu eklentinin özelliklerini nasıl genişletebileceğinizi göreceksiniz. Excel’e aktarılan Scrum grafiklerinin yorumlanması bu makalenin konusu dışındadır.